Terug

Vergaderschema & tarieven

Vergaderschema & tarieven

METC Utrecht hanteert geen deadline voor het indienen van post. Alle post wordt behandeld in volgorde van binnenkomst en zo spoedig mogelijk geagendeerd, voor zover de agenda dit toelaat. Voor een nieuw dossier ontvangt u bericht van de eerste behandeldatum.

Vergaderschema & termijnen uitklapper, klik om te openen

Kamers

De METC bestaat uit twee kamers die elk tweemaal per maand vergaderen:

  • Kamer D (dinsdag even weken)
  • Kamer M (dinsdag oneven weken)

Beide kamers toetsen zowel onderzoek met volwassenen als onderzoek met minderjarigen.

Als een onderzoeksdossier eenmaal aan een kamer is toegewezen dan zal de behandeling van o.a. reactie(s) ook in dezelfde kamer plaatsvinden.

Agendering kamers

Agendering vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Alvorens een onderzoeksdossier wordt geagendeerd, wordt eerst gekeken of het compleet is. Onvolledige dossiers worden niet geagendeerd. Hierover wordt de onderzoeker per email geïnformeerd.

Dagelijks bestuur

De voorzitters van de twee kamers vormen samen het Dagelijks Bestuur van de METC en vergaderen elke week op dinsdag.

Het Dagelijks Bestuur is namens de METC gemandateerd om besluiten te nemen die aan het Dagelijks Bestuur zijn gedelegeerd. Heeft de kamer besloten dat er nog  een aantal kleine wijzigingen bij een protocol nodig zijn, dan zal het onderzoek in een vergadering van het Dagelijks Bestuur worden beoordeeld (eventueel na consultatie van een aantal commissieleden).

Reacties op vragen van de METC, amendementen, SAEs, SUSARs en overige correspondentie worden besproken in de vergadering van het Dagelijks Bestuur, tenzij behandeling in een vergadering van de kamer noodzakelijk is.

Download

Wanneer bericht over de uitslag? uitklapper, klik om te openen

Alleen bij de eerste indiening van een nieuw onderzoeksdossier ontvangt de indiener een ontvangstbevestiging met daarin meer informatie over:

  • aan welke kamer het onderzoek is toegewezen
  • de eerste behandeldatum
  • de eventueel aan de beoordeling verbonden kosten

Na de vergadering ontvangt u binnen 7-14 dagen na de vergadering het besluit van de METC of een verzoek tot wijzigen/aanvullen van het onderzoeksdossier. Deze termijn geldt ook voor stukken die door het Dagelijks Bestuur worden behandeld.

De termijn waarbinnen de METC op uw aanvraag dient te beslissen is vermeld in ToetsingOnline. Daar kunt u tevens de nog resterende looptijd van de beslistermijn volgen.

Is er een deadline voor indieningen? uitklapper, klik om te openen

Alle post wordt behandeld in volgorde van binnenkomst en zo spoedig mogelijk geagendeerd, voor zover de agenda dit toelaat. Nieuwe dossiers en reacties op 'belangrijke wijzigingen' dienen in verband met de verwerking door het secretariaat en de voorbereiding van de vergadering ten laatste 8 werkdagen voor de vergadering in het bezit van de METC te zijn.

Tarieven voor toetsing uitklapper, klik om te openen

Gesponsord onderzoek

Wordt onderzoek vanuit het UMC Utrecht (mede) gefinancierd door een vierde geldstroom (firma), dan worden toetsingskosten bij de aanvrager in het UMC Utrecht in rekening gebracht conform de tarieven. U geeft als interne aanvrager op de aanbiedingsbrief aan via welke kostenplaatscode de toetsingskosten worden betaald. U ontvangt geen interne nota, maar het bedrag wordt door de afdeling Boekhouding van de DIF afgeboekt en overgeboekt naar de METC-kostenplaats.

Niet gesponsord onderzoek

Voor de toetsing van niet gesponsord UMC-Utrecht (investigator initiated) onderzoek wordt geen factuur verzonden.  De betreffende Divisie ontvangt in de maand  januari, volgend op de indiening van het onderzoek, een factuur voor het totaalbedrag van het jaar daarvóór , conform de tarieven.

Extern onderzoek

Indien het UMC Utrecht niet mee doet aan het onderzoek (geen verrichter en ook niet betrokken als uitvoerder), dan gelden andere tarieven. De factuur wordt door de DIF gezonden naar de externe aanvrager.  Graag een factuur- referentienummer vermelden bij de aanvraag.

Amendementen

Voor de toetsing van een substantieel amendement (ook toevoegen centra) wordt 500,- euro in rekening gebracht indien de verrichter een firma is. Facturatie verloopt zoals bij de primaire indiening.

Aan toetsing van amendementen bij investigator initiated onderzoek zijn geen kosten verbonden.

Abonnementskosten voor onderhoud van de toetsing

Onderzoek met een firma als verrichter: naast deze toetsingskosten wordt per jaar 250,- euro in rekening gebracht als abonnementskosten voor onderhoud van de toetsing (beoordeling SAE/SUSAR, voortgangsrapportage(s)).

In de maand februari van de jaren, volgend op het positieve besluit, wordt jaarlijks 250,- euro in rekening gebracht, tot de februari volgend op 31 december waarvóór de inclusie is beëindigd.

Investigator initiated onderzoek kent geen abonnementskosten.

Niet-WMO plichtig onderzoek

Voor de beoordeling of onderzoek al dan niet WMO-plichtig is, wordt € 500,- in rekening gebracht indien het onderzoek gesponsord is door een firma. In de overige gevallen is dit kostenloos.

UMC Utrecht als lokaal deelnemend centrum

Als het UMC Utrecht deelnemend centrum is, en het onderzoek door een andere erkende METC is beoordeeld dan is de RET van kracht. De facturering zal wel via het METC secretariaat lopen. In het geval van gesponsord onderzoek (vierde geldstroom) wordt 500 euro aan administratiekosten in rekening gebracht.

U geeft bij uw verzoek om toestemming RvB aan via welke kostenplaatscode de kosten worden betaald. U ontvangt geen interne nota, maar het bedrag wordt door de afdeling Boekhouding afgeboekt.

Download

Deelnemende instellingen: UMC Utrecht en het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

METC maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid